HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Projekt Edison

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky a tradicemi v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru a předsudky.
Již v neděli odpoledne přivítali učitelé ZŠ Rokytnice čtveřici zahraničních studentů, která zde hostovala po celý týden. Hui Wen z Malajsie, Christopher z Kalifornie (z USA), Apoorva z Indie a Jialin ze Singapuru. Všichni zmínění studují vysokou školu různého zaměření, umějí perfektně anglicky a mají neobyčejně velký kulturní přehled.
Každý den studenti navštěvovali hodiny anglického jazyka a prezentovali zde svoje předem připravené prezentace o sobě, o své zemi, popř. o globálním problému své země. Pro mladší žáky měli připraveny prezentace, pracovní listy a hry dle libovolně zvolených tematických okruhů. Jako tlumočníci se do projektu zapojili nejen vyučující cizích jazyků, ale také vybraní žáci devátých ročníků.
Zahraničním studentům na oplátku připravili ostatní vyučující odborných předmětů netradiční a zajímavé ukázkové hodiny, kam se mohli přijít podívat nebo se přímo zúčastnit vyučování. Velký ohlas měl například kin-ball, popř. florbal v tělesné výchově, pečení štrúdlu ve vaření, pozorování právě vylíhlých motýlů v přírodopise, vokálně instrumentální koncert či hra na jembe (tj. africké bubny) v rámci hodiny hudební výchovy, tvoření postav andělů z vlny v rámci výtvarné výchovy, popř. fyzikální pokusy ve fyzice.
Odpoledne bylo vyčleněno pro aktivity s pedagogy. Nechyběla prohlídka města Vsetína, návštěva minigolfu, cyklistický výlet na Hovězí, návštěva Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm či bowling na Trojáku.
Projekt byl pro všechny zúčastněné velkou životní zkušeností. Nejednalo se zde jen o zlepšení komunikativních dovedností v cizím jazyce, nýbrž také o poznání nových lidí z odlišných zemí a kultur.Naši hosté                                   O projektu na TV Beskyd

Hodnocení projektu učiteli       Hodnocení projektu žáky 2. st.       Hodnocení projektu žáky 1. st.      Další fota:
    1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14
    15     16        

Mgr. Júlia Šicová, Mgr. Petra Chmelařová,
školní koordinátorky projektu
květen 2015

Program Comenius

Comenius - program
celoživotního vzdělávání 2010-2012
(fotoreportáž)
Ze 3. setkání projektu Comenius
ve Vsetíně (fotoreportáž)

Mgr. Júlia Šicová,
koordinátorka projektu
srpen 2012

Setkání v italské Parmě

Start projektu byl v roce 2009 v Belgii, kde paní učitelka Iva Veselá kontaktovala další pedagogy z Chorvatska, Itálie, Irska a Slovinska a společně tak zahájili dvouletou spolupráci. Projekt je zaměřen na mateřské školy a I. stupeň základních škol a během jeho trvání se uskutečnily čtyři výjezdy zúčastněných zemí, kdy se učitelé seznamovali s jednotlivými školskými systémy, předávali si jazykové, hudební „ boxy“ a poznávali místní zvyky a kulturní památky, se kterými pak seznamovali své žáky.
Italští hostitelé nám v dubnu ukázali předškolní zařízení, prohlédli jsme si školy odpovídající našemu I. a II. stupni. Děti nám předvedly hudební a divadelní představení. Se zájmem jsme se podívali do jednotlivých učeben, kde probíhala výuka, nahlédli jsme do učebnic a obeznámili se s organizací školství v Itálii, který je v mnohém odlišný od našeho školského systému. Zaujalo nás vysoké procento integrace žáků různých národností a dětí s různými stupni zdravotního postižení. Měli jsme možnost porovnat výuku a vybavení škol v centru města s mimoměstskými školami.
V odpoledních hodinách jsme si prohlédli město Parma, které nás okouzlilo historickými stavbami, úzkými uličkami, ze kterých na nás dýchala italská pohoda. Vzpomínáme na návštěvu Battisteria, Palazzo della Pilotta s unikátním dřevěným divadlem a vodní tvrze Rocca di Fontanellato. Nezapomenutelným zážitkem byla pro nás návštěva rodinné sýrárny, kde vyrábějí známé parmazány, spojená s ochutnávkou této italské speciality.
Vyvrcholením setkání byla slavnostní večeře spojená s ukázkou italských operních árií od G. Verdiho a ochutnávkou typických italských pokrmů.
Ani se nám nechce věřit, že dva roky práce v Comeniu jsou za námi. Po výměně zadaných prací a stanovení nových úkolů jsme se rozloučili a vydali se směr Česká republika. Ještě nás čeká spousta práce, ale již nyní můžeme říci, že mezinárodní projekt Comenius splnil naše očekávání.

Mgr. Světlana Záhorovská
květen 2012

Třetí setkání projektu Comenius

Naše škola se v říjnu stala místem již třetího setkání účastníků mezinárodního projektu Comenius. Pro 22 zástupců ze Slovinska, Chorvatska, Irska a Itálie jsme připravili bohatý pětidenní program.
První den zahraniční hosty přivítala paní ředitelka z mateřské školy v Rokytnici. Po hodinové návštěvě je čekalo slavnostní uvítání u nás při oficiálním otevření amfiteátru na školní zahradě. Po obědě následovala exkurze ve firmě Jelínek Vizovice, prohlídka místního zámeckého parku a zhlédnutí výstavy vánočních ozdob. Náročný den ukončila slavnostní večeře v restauraci Valášek s hudebním doprovodem skupiny Réva.
Následující den delegáty setkání čekala návštěva Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Všichni obdivovali zajímavé Jurkovičovy stavby na Pustevnách a nemohl chybět výšlap na Radhošť.
Na čtvrteční pracovní schůzce si účastníci setkání předávali informace o úkolech stanovených na poslední akci v Irsku a vytyčili si úkoly nové, které budou prezentovat za půl roku na dalším setkání v Itálii. Hosté se podívali do některých tříd a zhlédli krátká vystoupení, která si pro ně děti se svými učitelkami připravily. Posledním výjezdem byla odpolední prohlídka Luhačovic.
Velké poděkování za bezchybnou organizaci celého setkání patří vedoucí projektu na naší škole Mgr. Ivě Veselé.

Mgr. Světlana Záhorovská
listopad 2011

Pracovní výjezd do Irska

Poslední březnový týden se v rámci projektu Comenius uskutečnilo další pracovní setkání zástupců zapojených zemí. Hlavním bodem bohatého programu byla návštěva místní školy, která se zaměřuje kromě klasického vzdělávání také na integraci žáků jiných národností a pokouší se vštěpovat dětem základy čtení již v předškolním věku.
Měli jsme možnost seznámit se s jinými metodami výuky, porovnat místní učební materiály a pomůcky či poznat individuální přístup irských učitelů. Základem úspěšného vzdělávání v Irsku je především blízký vztah učitele s žáky a rodinná atmosféra školy.
Koordinátoři jednotlivých zemí představili ostatním dosavadní práci na projektu, přinesli fotodokumentaci projektových činností ze své školy a vzájemně se naplánovaly další aktivity, které budou s dětmi v následujících měsících uskutečněny. Společné setkání probíhalo výhradně v angličtině, která je pracovním jazykem celého projektu.
Kromě návštěvy školy jsme měli možnost poznat také místní památky a tradice. Navštívili jsme zdejší univerzitu Trinity College, Dublinský hrad, pivovar Guinness, ale také ochutnali irské speciality a rozpohybovali se při melodiích irské hudby.
Po vstřebání všech dojmů nás čeká tvrdá práce, jelikož další zastávkou je právě Česká republika. V říjnu 2011 uvítá naše škola všechny členské státy projektu, proto je už nyní čas zaměřit se na přípravu této mezinárodní návštěvy.

Mgr. Ivana Veselá
duben 2011

Zpráva z pracovního výjezdu do Slovinska

Na začátku prosince odjely čtyři učitelky z naší školy na první pracovní pobyt do Slovinska, kterého se zúčastnili zástupci všech zapojených států.
Po příletu do hlavního města Slovinska – Ljubljany, se nás ujaly koordinátorky projektu, které nás na společné uvítací schůzce seznámily s připraveným programem.
Druhý den ráno čekal všechny zúčastněné výjezd do Chorvatska, kde jsme navštívili mateřskou školu v Záhřebu. V tomto zařízení probíhala výuka výhradně v anglickém jazyce. V odpoledních hodinách nás čekala okružní jízda historickým centrem hlavního města. Další dny se konaly prohlídky mateřských škol v Ljubljani. Předškolní děti si pro nás připravily zajímavý program. Organizátoři nám zprostředkovali také návštěvu nově postavené základní školy. Prohlédli jsme si odborné učebny, zúčastnili se části výuky angličtiny a hudební výchovy. Velice se nám líbila školní knihovna či cvičná kuchyně.
Předposlední den prezentovali zástupci jednotlivých zemí své krabice s překvapením, tzv. „surprise boxy“, které budou po dobu dvou let putovat mezi jednotlivými státy a na nichž pracovali učitelé se svými žáky již dlouhou dobu před výjezdem. Z jejich obsahu se děti dozví, jaká typická jídla se v určité zemi vaří, seznámí se s národními tradicemi, uvidí fotografie hlavních měst, atd. Zajímavé jsou deníky, které „píší“ maskoti škol a školek. Touto poutavou formou se žáci seznámí s životem daného školského zařízení i země samotné.
Další den nás autobus převezl do horského střediska Kranjska Gora. Po cestě jsme zastavili u jezera Bled a udělali si výšlap na Bledský hrad. Nádherná byla podívaná na skokanské můstky v Planici a prohlídka města, zasypaného sněhem.
Poslední večer se nesl v duchu zábavy, děkování a rozloučení se všemi zúčastněnými. Ze setkání jsme si odnesly spoustu zajímavých informací, načerpaly jsme nové náměty pro další práci, přivezly si materiály, se kterými budeme pracovat v hodinách s našimi žáky a procvičily se také v angličtině, která je pracovním jazykem celého projektu.
Další pracovní schůzka je nachystána na duben 2011 v Irsku, kterého se zúčastní další kolegyně z naší školy. Už teď ale musíme začít připravovat návštěvu dvaceti zahraničních učitelů u nás, která je naplánována na říjen 2011.

Mgr. Ivana Veselá, Mgr. Světlana Záhorovská
prosinec 2010

Na podzim 2009 měla naše škola možnost účastnit se kontaktního semináře v Belgii, který byl zaměřen na tvorbu mezinárodních projektů v rámci vzdělávacího programu Comenius.
Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání, do něhož se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

V roce 2010 je do programu Comenius zapojeno všech 27 členských států Evropské unie.

Naše škola vytvořila se zástupci Slovinska, Irska a Itálie společný projekt, který byl Národní agenturou pro evropské programy schválen. Díky tomu jsme si zajistili nejen získání požadovaného grantu, ale také dvouletou mezinárodní spolupráci se zmíněnými zeměmi.
První zahraniční výjezd některých pedagogických pracovníků se uskuteční v listopadu 2010. Mezitím čeká naše žáky i učitele spousta aktivit, které nám přiblíží běžný i školní život našich zahraničních partnerů.

Mgr. Ivana Veselá,
koordinátorka projektu
září 2010
Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)