HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Operační program Přeshraniční spolupráce

Den dopravní výchovy v Pruském

Dne 27. května 2015 se vybraní žáci 2. A a 2. B třídy ze ZŠ Rokytnice, společně s dětmi ze vsetínských mateřských škol Rokytnice, Sychrov, Benátky, Kobzáňova a s žáky ZŠ Luh, zúčastnili následné aktivity v rámci již ukončeného projektu „ Vzdělávání bez hranic“.
Setkání se tentokrát uskutečnilo u našeho projektového partnera v základní škole v Pruském na Slovensku. Kolegové ze Slovenska připravili pro děti na nově vybudovaném dopravním hřišti den dopravní výchovy. Děti měly možnost poznat nové prostředí malé vesnice pod Vršatcem, setkaly se s jiným jazykem, slovenštinou, ale především si procvičily své praktické znalosti z dopravní výchovy.
V první části dne účastníci zhlédli film s dopravní tématikou. Následovala beseda s příslušníky dopravní policie a na závěr prvního bloku si děti vytvořily vlastní řidičský průkaz.
V druhé dopolední části děti sbíraly do svých „řidičáků“ razítka za splněné úkoly. Pod bedlivým dohledem slovenských příslušníků dopravní policie proběhla na dopravním hřišti také jízda zručnosti na koloběžkách a kolech. Děti si měly možnost rovněž prohlédnout policejní auta a jejich vybavení, vyzkoušely si na vlastní kůži řídit dopravu na křižovatce a být účastníky silničního provozu.
Po obědě v místní škole následovalo vyhodnocení soutěžního dopoledne, rozdání drobných dárků a návrat domů. Děti se vracely do Vsetína plné dojmů a pěkných zážitků z této zdařilé akce. Poděkování patří městu Vsetín, které uvolnilo finance na autobusovou dopravu ze Vsetína do Pruského a zpět.


Mgr. Hynek Hromada

TRADICE NA VALAŠSKU II

Ve dnech 27. a 28. května se ve škole uskutečnila závěrečná aktivita projektu Vzdělávání bez hranic pod názvem Tradiční řemesla na Valašsku II.
Projekt Vzdělávání bez hranic je financován z operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - SR 2009 až 2013. Do projektu se kromě naší školy zapojili čtyři vsetínské mateřské školy, základní škola Vsetín, Luh, středisko volného času ALCEDO Vsetín a ZŠ a MŠ Hugolína Gavloviča v Pruském na Slovensku. Město Vsetín a obec Pruské vystupovali v roli řídícího partnera.
V průběhu dvou let byla naplánována celá řada vzdělávacích aktivit zaměřených na předškolní vzdělávání, základní i celoživotní. Tradiční řemesla na Valašsku II navazovala svým obsahem na aktivitu Tradiční řemesla na Valašsku I, kterou škola organizovala již na podzim loňského roku. Obě setkání byla připravena pro žáky zapojených základních škol.
Během tohoto dvoudenního setkání měli žáci možnost si prakticky vyzkoušet řemesla, která již dnes pomalu upadají v zapomenutí a seznámit se s různými výtvarnými technikami. Naši vyučující připravili celkem čtyři řemeslné dílny – práce s pedigem drátování, tkaní na tkalcovských rámech, ruční výroba papíru a potisk textilu. V pondělní podvečer využili účastníci aktivity prostředí školní zahrady, kde pro ně byla připravena grilovaná večeře na ohni a pro velké nenasyty také opékaní špekáčků. Ve spolupráci se vsetínskou hvězdárnou organizátoři plánovali rovněž noční pozorování oblohy, pro velkou oblačnost a deštivé počasí však muselo být terénní pozorování zrušeno. Pro uskutečnění společných setkání, bylo nutné v prostorách školy v minulosti připravit nezbytné materiálně-technické zázemí a vybavení. Ve škole tak v průběhu srpna a září 2012 byla zbudována řemeslná dílna, jejíž součástí je rovněž keramická pec a 12 valašských kolovrátků, tkalcovský stav a tkalcovské rámy, vybavení pro ruční výrobu papíru, práci s pedigem či drátování.
K společnému setkávání s partnery byl vybudován ve školní zahradě kamenný amfiteátr. Za účelem vzdělávacích aktivit, které se uskutečnily ve venkovních prostorech, byla dále předlážděna vycházková plocha před pavilonem II. stupně. Na této ploše je nejen z důvodů vzdělávacích, ale i symbolických, vyobrazena slepá mapa ČR a SR. Společný projekt právě v těchto dnech pomalu končí. Nicméně věříme, že spolupráce s našimi partnery bude pokračovat v přátelské atmosféře, která panovala při všech setkáních, i v létech budoucích.
Ředitelství školy děkuje všem vyučujícím a žákům, kteří se podíleli na přípravě a úspěšném chodu projektu.

Mgr. Hynek Hromada

Škola ožila tradicemi

Měsíc říjen patřil v naší škole tradičním valašským řemeslům a zvykům. 10. a 11. října se v rámci projektu Vzdělávání bez hranic v naší nově vybudované řemeslné dílně setkalo 60 žáků ze ZŠ Luh, ZŠ Pruské a z naší školy.
Během dvou dnů si žáci vyzkoušeli techniky zpracování ovčí vlny - předení na kolovrátku a plstění. V keramické dílně vytvořili krmítka pro ptáky, která budou v zimě umístěna na školních zahradách. Ručně vyráběli lisovaný jablečný mošt, pekli čerstvý štrůdl a sušili jablíčka. Jablečné lahůdky všem zúčastněným zpříjemnily společný večer u ohně na školní zahradě a jen se po nich zaprášilo.
Jedna ze čtyř pracovních dílen byla v naší Fairtradové škole věnována globálním problémům a příznivým vztahům v kolektivu. Účastníci měli také možnost ochutnat Fair Trade výrobky.

Tradiční řemesla k nám 29. října přivedla také pedagogické pracovníky ze vsetínských základních i mateřských škol a ZŠ a MŠ Pruské.
Učitelé plstili ovčí vlnu, spřádali ji na kolovrátku i vřetánku, tkali textil na rámu a seznámili se s různými technikami dekorování keramických výrobků. Získané dovednosti využijí na svých školách ke zpestření výuky výtvarné výchovy a pracovního vyučování.
Pracovní dílny na setkáních odborně vedli Mgr. Jitka Dvorská ze Střediska volného času Domeček ve Valašském Meziříčí a učitelé naší školy.

Mgr. Liběna Dopitová


3. 11. 2012
O projektu Vzdělávání bez hranic(2010-2013)

V roce 2010 byl z operačního programu Přeshraniční spolupráce zahájen projekt Vzdělávání bez hranic. Do projektu je kromě naší školy zapojeno 7 dalších partnerů (ZŠ Luh, ALCEDO, slovenská ZŠ v Pruském, 4 vsetínské mateřské školy). Řídícími partnery projektu jsou město Vsetína a obec Pruské. V průběhu dvou let je naplánována řada akcí zaměřených na vzdělávání předškolní, základní i celoživotní. Naše škola garantuje 5 společných setkání. Tři z nich jsou zaměřena na vzdělávání pedagogů v enviromentální oblasti. Pedagogové mají možnost se zapojit do praktických dílen, které mají být návodem, kterak ve školní praxi přiblížit dětem práci s keramickou hlínou, drátkování, práci s pedigem, batikování a malování na textil, ruční výrobu papíru nebo zpracování tradiční valašské suroviny - ovčí vlny a to jak metodou plstění, tak spřádáním na kolovrátku a tkalcovském stavu. Zbývajíci dvě setkání Tradiční řemesla na Valašsku jsou připravena pro žáky zapojených základních škol. Pro uskutečnění těchto aktivit bylo nutné připravit nezbytné materiálně technické zázemí a vybavení. Ve škole byla zbudována řemeslná dílna, jejíž součástí je keramické pec a 12 valšských kolovrátků. Ke společnému setkání s partnery byl ve školení zahradě vybudován amfiteátr. Za účelem vzdělávacích aktivit, které se budou odehrávat ve venkovních prostorech školy, byla vydlážděna vycházková plocha před pavilonem 2. stupně. Na této ploše pro vzdělávací aktivity je vyobrazena slepá mapa ČR a SR. Dvě aktivity proběhly ve školní roce 2011/2012, zbývající nás čekají v v roce 2012/13. Celková výše dotace 81 tisíc EUR.


29. 6. 2012

Škola v přírodě

V rámci projektu Vzdělávání bez hranic jsme dne 31. května společně s žáky ze ZŠ Luh jeli navštívit Základní školu Hugolína Gavloviča v obci Pruské na Slovensku. Ve škole v Pruském nás velmi pěkně přivítali. Po krátkém odpočinku a občerstvení nám vyprávěli o zvěři ve slovenských lesích. S panem lesníkem jsme měli netradiční hodinu přírodovědy. Prohlédli jsme si paroží jelena, daňka a srnce, hráli hru o kácení stromů v lese, poznávali zvířata podle jejich zvuků, tvořili pracovní listy. Odpoledne jsme hráli hru na oheň v lese, určovali stáří stromu podle letokruhů. Na závěr jsme dostali sladkosti a dárečky ke Dni dětí. Nastalo loučení a my jsme se plni zážitků rozjeli směrem k domovu.

Markéta Chytilová, 5. A
3. 6. 2012

O projektu Blíž k přírodě - blíž k sobě (2008-2010)

Do programu Přeshraniční spolupráce se naše škola zapojila ve školním roce 2008/2009. Kromě nových podnětů plynoucích ze spolupráce se ZŠ ve slovenské obci Pruské a vsetínské ZŠ Luh, škola díky prostředkům Evropského fondu pro regionální rozvoj získala možnost přizpůsobit prostředí školní zahrady k naplňování svých cílů, jež vyplývají z orientace naší školy na oblast enviromentálního vzdělávání žáků.
V rámci projektu bude na školním pozemku vysázena celá řada tuzemských i exotických dřevin a rostlin významných z didaktického hlediska. Prostorové členění zahrady položí základ ke vzniku různých biotopů, včetně zahradního jezírka s mokřadní vegetací. Kromě zeleně budou v areálu školy instalovány hrací prvky pro menší děti, lavičky, odpadkové koše, ohniště. Dosavadní asfaltová plocha bude vyměněna zámkovou dlažbou. Při terénních úpravách bude využito palisád a přírodního kamene. Rekonstrukce se dočká i koutek pro pěstování bylin a některých druhů zeleniny. Získáné prostředky z EU pokryjí náklady na úplné přebudování školního pozemku jen částečně.
V rámci projektu škola garantovala pro rok 2010 dvě společná setkání s partnerskými školami (ZŠ Pruské a ZŠ Luh). Zimní setkání na česko-slovenské hranici ve Velkých Karlovicích (Kasárna) bylo pojato jako lyžařský výcvik. Druhá společná aktivita - Ekoworkshop - se uskutečnila u nás ve škole s využitím zrekonstruované školní zahrady.

Putování za skřítkem Rokytníčkem aneb fenologie pro nejmenší

Zahrada ZŠ Rokytnice byla v minulém roce rekonstruována z Evropských fondů pro regionální rozvoj z operačního programu Přeshraniční spolupráce v rámci projektu Blíž k přírodě, blíž k sobě. Žáci 7.A a devátého ročníku pozvali na naši podzimem vybarvenou školní zahradu své malé kamarády z MŠ Rokytnice a také druháky z naší školy. Společně pozorovali dozrávající plody a změny na listnatých stromech. Z barevných listů si každý žáček vytvořil pestrou paletu a odnesl si na svačinku také jablíčko z našeho ovocného sadu. Na závěr děti objevily skřítka Rokytníčka - strážce zahrady, který se pomalu ukládal k zimnímu spánku.12. 10. 2010

Po stopách M. H. Gavloviča a J. A. Komenského

Fotoreportáž ze setkání partnerských škol na Slovensku.

Mapa putování Účastníci setkání Věnec na počet
M. H. Gavloviča
Pod vršateckými bradly Odpočinek pod kótou Chotuč
Po únavném pochodu na ostrém slunci Ochlazení u vodopádu Pod lipami
v obci
Červený Kameň
V obci Lednice působil
J. A. Komenský
Trenčínský hrad

Ekoworkshop

EKOWORKSHOP aneb „Člověk a příroda v rovnováze“ tentokrát společně pořádaly ZŠ Rokytnice a ZŠ Luh. Dvoudenní setkání proběhlo ve dnech 27. – 28. 5. 2010. Do akce bylo zapojeno celkem 64 žáků 6. až 9. ročníků ze ZŠ Vsetín, Rokytnice, ZŠ Vsetín, Luh a ZŠ Pruské, Slovensko.
Program této dvoudenní akce byl velice pestrý. Dopoledne se žáci měli možnost seznámit s problematikou FAIR TRADE, o které dětem přijel popovídat zástupce ze Společnosti Fair Trade. Poté měli možnost navštívit jednotlivé pracovní dílny. Na nich se dozvěděli o využití solární energie, kterou od března 2010 využívá rokytnická škola k výrobě elektrické energie.
Žáci 6.B seznámili své spolužáky s projektem Les ve škole – Les a klimatické změny a s průběhem revitalizace školní zahrady. Třetí dílna byla věnována mezinárodnímu projektu GLOBE, na které žáci ZŠ Vsetín, Rokytnice prezentovali své výsledky naměřené v rámci tohoto projektu. Přítomni byli také zástupci společnosti Člověk v tísni, kteří přijeli mimo jiné zkontrolovat činnost a zapojení rokytnických žáků do projektu Světová škola.
Po obědě se uskutečnily Mini GLOBE Games, které měly v rokytnické škole premiéru. Žáci všech tří škol rozděleni do skupin, navštívili 10 různých stanovišť. Zde měli možnost děti z Luhu a Pruského nahlídnout pod pokličku celosvětového programu GLOBE. Měřili okamžitou teplotu vzduchu, podívaly se na řasy ze školního rybníčku pod stereomikroskopem a určovaly o jaký druh se jedná, měřily pH vody a její vodivost, seznámily se s významem půdních živočichů, pracovaly s naučnými tabulemi, které byly teprve nedávno instalovány ve školní zahradě a dozvěděly se mnoho zajímavých věcí o přírodě ve svém okolí. Každý tým vysadil některou z původních valašských dřevin, čímž položil základ biotopu „valašská mez“. Během Mini GG děti sbíraly indicie, pomocí nichž po večeři rozluštily kód, který je zavedl do školní jídelny, kde byli připraveni žáci 8.A třídy Jiří Juřica a Honza Klvánek, aby svým kamarádům interaktivně vysvětlili vliv reklamy a její vztah ke globálním problémům.
Večerní program završila návštěva vsetínské hvězdárny. V pozdních nočních hodinách čekal účastníky ještě jeden nelehký úkol - postavit stan za deště a svitu čelovky. protože školní zahradu již dávno pohltila noc.
Druhý den setkání byl ve znamení turistického výletu po místní naučné stezce. Trasa vedla z Rokytnice, přes Sychrov, Vršky – Díly, Ježůvka, U Kovářů, Valova skála a restaurace U Vychopňů, kde všichni společně poobědvali a z rukou pánů ředitelů při slavnostním zakončení obdrželi na památku upomínkové předměty.
Nutno dodat, že celý rozpočet setkání byl hrazen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.

Mgr. Hynek Hromada
Zimní setkání na Kasárnách

Fotogalerie            Výsledky obřího slalomu

Naše další aktivity

Ukázky prací výtvarné soutěže

Setkání žáků a pedagogů

V květnu 2009 se 20 žáků naší školy 2x setkalo s kamarády ze Slovenska a to na dvoudenním programu pořádaném ZŠ Luh a jednodenním setkání v obci Pruské. Ze slovenské akce je i naše fotoreportáž.


Uvítaní a seznámení s programem dne Dopolední aktivita - tvoříme ekoplakát Vznikají pozoruhodná výtvarná díla. Ukázky našich
výtvorů.
Jazykovou bariéru
nemáme.
Na Vršatci stál kdysi mocný hrad. Dešťové mraky nás pronásledovaly celý den. Řešili jsme česko-slovenskou křížovku, některá slovíčka jsme na obou stranách vůbec neznali. Každý pak dostal malovaný perniček vršatecké hradní věže.Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)