HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Zaměření školy ve školním vzdělávacím programu

Podle RVP má škola u žáků rozvíjet tzv. „klíčové kompetence“. To jsou základní znalosti, dovednosti a postoje, kterým lze žáky učit více či méně v jakémkoliv předmětu bez ohledu na učivo. Klíčové kompetence tedy tvoří to základní, co by si měl žák ze školy odnést, aby byl připraven na problémy a úkoly, s nimiž se ve svém životě setká. Často se některé kryjí s tím, co firmy požadují po uchazečích o zaměstnání:
- zda dokáží vzájemně komunikovat (kompetence komunikativní)
- zda umí pracovat v týmu (kompetence sociální a personální)
- zda jsou schopni učit se novým dovednostem a znalostem (kompetence k učení)
- zda jsou tvořiví a umí řešit problémy (kompetence k řešení problémů)
- zda to co znají a dovedou, umí také dobře použít a májí-li určité pracovní návyky (kompetence pracovní)


RVP vymezuje školám zařadit do vzdělávání nová – tzv. průřezová témata, která pojednávají především o aktuálních problémech současného světa: mediální výchova, environmentální (ekologická) výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a osobností a sociální výchova.

Výše jsme již ve stručnosti pojednali o tom, co jsou „klíčové kompetence“ a „průřezová témata“. Zmiňme se ještě o tzv. „očekávaných výstupech“ RVP. Ty určují, k čemu má výuka vést a co má žák na konci 9. ročníku umět. Např. v chemii má být schopen „vypočítat složení roztoku“ a „připravit roztok daného složení“. Zatímco tyto „očekávané výstupy“ jsou pro učitele závazné – to znamená, že výuka k nim musí směřovat a naplňovat je, učivo je pouze doporučené a škola sama o něm rozhoduje při sepisování ŠVP.

Školní vzdělávací program (ŠVP) je tedy dokument, který vytváří sama škola podle instrukcí a náležitostí RVP uvedených ve stručnosti výše, a podle něhož je povinna od školního roku 2007/2008 vzdělávat.

Naše škola ve svém ŠVP posiluje výuku informatiky a přírodovědných předmětů s důrazem na jazykovou komunikaci. Plné znění Školního vzdělávacího programu je k dispozici u ředitele školy.

Informační a komunikační technologie

- výuka informatiky posílena o 3 hodiny
- získání širokého spektra univerzálních dovedností a znalosti při práci s ICT
- pro zájemce prohloubení znalostí ve zvolené oblasti
- základy psaní všemi deseti
- práce s textovým editorem, pravidla správné editace
- práce s digitální technikou a grafickými editory
- tvorba multimediálních prezentací
- užití tabulkového procesoru
- e-learningová výuka
- volný přístup žáků k internetu v odpoledních hodinách

Přírodovědné předměty a enviromentální výchova

- tradice rozšířené výuky přírodovědných předmětů a několikaletá práce v oblasti environmentální výchovy
- účast na projektech s mezinárodní účastí (GLOBE, OZÓN, Kyselé deště), členství v tzv.ENO škole
- - meteorologická měření a pozorování, práce s laboratorní technikou
- přírodovědné exkurze
- exkurze do středisek ekologické výchovy (práce s ovčí vlnou a dalšími přírodními materiály)
- účast na předmětových olympiádách

Ekologické aktivity na 1. stupni

- světový den vody (workshop)
- sběr kaštanů, žaludů a starého pečiva pro lesní zvěř
- Den Země (malování na chodník, zdobení naší planety)
- strom celý rok (výtvarná výchova)
- sběr recyklovatelného materiálu


Tradice výuky informatiky


Projekt Slunce do škol


Ekologická výchova


Zapojení žáků v projektech


Přikrmování lesní zvěře

Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)