HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Zapojení žáků v ekologických projektech

Les ve škole 2011

17. června 2011 Sdružení Tereza udělilo naší škole Mezinárodní certifikát programu LEAF, jehož je program "Les ve škole-škola v lese součástí“. Poděkování za práci náleží koordinátorům a dalším pedagogům, kteří se na realizaci programu podíleli.

Globe

Od roku 2004 naši žáci soustavně zjišťují data v meteorologických, hydrologických, fenologických, pedologických a biometrických měřeních, jež jsou obsahem mezinárodního programu GLOBE. Všechna naměřená data pravidelně elektronicky odesílají do centra projektu v USA do Washingtonu. S řadou hodnot se učí dále pracovat, porovnávat je a vyhodnocovat.

Žáci devátých tříd v průběhu školního roku předávají své zkušenosti svým mladším kamarádům. Na fenologických měřeních, týkajících se vývoje vegetace v čase, se podílí i mladší ročníky.
Biometrická měření a pozorování se provádí jedenkrát ročně v prostoru dubového porostu mezi obcemi Hovězí a Janová. Na pracovních plochách (pixelech), jejichž zeměpisné souřadnice žáci přesně zaměřili pomocí GPS přístroje, se každoročně určují dominantní a kodominantní dřeviny, jejich výška a obvod kmene, sleduje se pokryvnost korunního a bylinného patra.
Nasbíraná data jsou celoročně k nahlédnutí na stránkách www.globe.gov v číselné i grafické podobě.

Díky každodenní zodpovědné práci žáků byla naše škola požádána o organizaci 14. ročníku GLOBE Games. Naše škola a město Vsetín tak budou v květnu 2011 hostit na čtyřdenním mezinárodním setkání přibližně 300 mladých lidí a vyučujících nejen z celé ČR, ale i ze zahraničí.

Les a klimatické změny

My, třída 6. B, jsme se zúčastnili pilotního projektu „Les a klimatické změny“. V tomto projektu jsme se od listopadu zabývali vlivem stromů na životní prostředí v sídlišti. V květnu proběhla prezentace našich výsledků před očima organizátorů pilotního projektu.
Jako první přednášela skupina grafiků, která měla na starost vzhled plakátů a mimo jiné zprávu na web školy. Po té přednášela skupina „Anketa“, která provedla průzkum na škole, při kterém zjišťovala nejen znalosti dětí o stromech, ale i to, jak stromy vnímají, jestli je mají rády. Pak přišla na řadu skupina „Mapování stromů“, která zaznamenávala do map druhy stromů a jejich počty v sídlišti. Zjistili, že v sídlišti se nachází více než 20 druhů stromů. Další skupina „Ohrožení stromů“ měla objevit ohrožené stromy v sídlišti. Našli např. láhev zarostlou ve stromu, koberec ve větvích, zábradlí vrostlé ve stromu a další poškození. Nakonec přišla skupina „Měření“, která měla na starost měřit teplotu na trávě, pod stromy a na asfaltu. Zjistila, že stromy v teplém dni vzduch i zemi ochlazují a když je chladno, tak pod stromem je o trochu tepleji, než na asfaltu.
Stromy podle našich měření vyrovnávají teploty v sídlišti. Jsou pro nás tedy velmi prospěšné a zaslouží si naši péči.
Celou třídu vedl třídní učitel Mgr. Tomáš Dopita.Michal Navrátil, červen 2010

Půdní sonda na zahradě školy

Letošní rok byl v programu Globe vyhlášen rokem pedologie. S využitím pracovních listů z ekologického sdružení Tereza máme za úkol vykopat půdní sondu, prozkoumat půdní profil a určit vlastnosti půdy na školní zahradě. Terén, kde bude celoroční sledování probíhat má 2 hektary a leží na severozápadně ukloněném svahu kopce Bečevná na rozhraní Vizovické vrchoviny a Hostýnsko-vsetínské hornatiny, 370 m n. m. Podložím je magurský flyš.
Terén je pro půdní výzkum značně obtížný, všude je samý jíl. Vykopat půdní sondu v takovém terénu bylo nad naše síly. Naštěstí v letošním roce prochází školní zahrada rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu přeshraniční spolupráce Blíž k přírodě, blíž k sobě. Součástí projektu je i nádrž na jímání dešťové vody ze střechy venkovní učebny. Pro nádrž musela být vybagrována jáma 3 x 1,5 x 1,5 m a ta byla využita jako půdní sonda. Život naší půdní sondy byl velmi krátký – vybagrována byla 22.10.2009, druhý den zde byla osazena a zahrabána nádrž na dešťovou vodu. I to však stačilo na provedení základního výzkumu, popis a fotodokumentaci stanoviště, měření a ohledání půdního profilu a odběr půdních vzorků. Do půdní sondy sestoupili dvě skupiny chlapců z devátých ročníků, provedli pečlivá pozorování a dokumentaci. Přestože odebírali pouze porušené půdní vzorky, doufáme, že jsme si vytvořili dostatečnou zásobu materiálu pro další zkoumání v laboratoři.Celý článek

Liběna Dopitová, prosinec 2009

Les ve škole

Ve školním roce 2008/2009 jsme se poprvé zúčastnili projektu sdružení Tereza Les ve škole. V rámci tohoto projetu žáci prvního stupně a žáci 7. ročníku blíže poznávali lesní ekosystém. Část výuky probíhala v přírodě. Vysazovali jsme stromy, pozorovali lesní zvěř a přikrmovali ji v zimních měsících. Učili jsme se poznávat lesní rostliny i živočichy a odhalovali význam lesa.
Za práci v tomto projektu jsme byli sdružením Tereza zařazeni mezi šest škol v ČR, které se za odměnu zúčastní Lesního setkání v Domašově nad Bystřicí. Vybraní žáci ze 2. a 3. ročníku zde strávili tři dny s lesníky a zástupci sdružení Tereza.

Do+Do+L. Valchářová, červen 2009

Carbon Cycle

Organizátory projektu jsou GLOBE, University of New Hampshire, Durham, USA, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a sdružení TEREZA, Praha.

Dne 30. 3. 2009 navštívila naši školu paní doc. RNDr. Jana Albrechtová, vedoucí Katedry fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V rámci projektu Globe Carbon Cycle, ve kterém pracujeme jako pilotní škola, přijela naše žáky a vyučující seznámit s novými vědeckými poznatky z oblasti globálních klimatických změn a jejich důsledků, o vlivu uhlíku v atmosféře na klima naší planety. Žáci si mohli vyzkoušet aktivity z nové řady pokusů, které v rámci projektu připravili pedagogové a studenti z Univerzity Karlovy. Pochlubili se také výsledky pokusů, které v rámci projektu již na naší škole probíhají. Cílem pilotního projektu Carbon Cycle je vytvoření a ověření souboru praktických pokusů z oblasti fyziologie rostlin, které by u žáků středních i základních škol přispěly k pochopení tak složitých pojmů jako jsou globální klimatické změny a jejich důsledky, koloběh látek a prvků v přírodě a chápání Země jako složitého systému, jehož součástí je i celá lidská populace.

Do+Do, květen 2009

Dne 22. 10. 2007 jsme zahájili práci na projektu Globe - Cyklus uhlíku
Téma: Pěstujeme rostliny – Praktické pokusy s fotosyntézou
Cílem projektu je prakticky ukázat možný vliv změn klimatu na rostlinstvo na naší planetě se všemi důsledky. Praktické pokusy jsou ověřovány deseti pilotními středními a základními školami v ČR a USA.
V průběhu dvou let budeme sledovat vliv různých faktorů prostředí na růst a vývin rostlin. Mladé rostlinky kukuřice postupně vystavíme nedostatku CO2, živin, vody a světla. Pokusíme se odhalit, jaké by byly následky těchto změn ve skutečném přírodním prostředí. Pod krycím názvem Zahrádka v láhvi probíhá první experiment – vliv CO2 na růst rostlin:
Obyčejná plastová láhev od mléka slouží žákům jako pokusný skleník.

Do+Do, říjen 2007Recyklohraní

Pro školní rok 2008-2009 se naše škola zapojila do recyklačního programu Recyklohraní, jehož cílem je na zúčastněných školách realizovat zpětný odběr baterií a elektrozařízení a zajistit tak jejich recyklaci. Vše probíhá formou soutěže mezi školami.
Program zaštítil ministr školství Ondřej Liška.

Organizátoři projektu:


I v naší škole se objevily sběrné kontejnery na baterie a elektrozařízení, kam je možné odložit vybité baterie a nefunkční či nepoužívané eloktrospotřebiče.
Spoléháme na vás - všechny žáky školy i na rodiče, že nám pomůžete zajistit, aby tento odpad nekončil na skládkách.

Pozorování (ne)opakovatelného života přírody

Dne 16. 9. 2008 proběhl ve středisku ekologické výchovy Tereza Praha úvodní fenologický seminář Pozorování (ne)opakovatelného života přírody. Pedagogové a žáci z Globe škol v naší republice společně prověřovali manuál nového fenologického projektu. Měli jsme možnost prakticky vyzkoušet a připomínkovat nové pracovní listy tak, aby se nám v nich v budoucnu dobře pracovalo.
Za naši školu si práci v novém projektu vyzkoušeli Petr Maňák a Michal Vojtek.

Kyselé deště

Do celostátního projektu vyhlášeného ekologickým sdružením Tereza se deváté ročníky zapojují od školního roku 2004. množství a pH srážek, převládající směr větrů a teplotu vzduchu. Svá pozorování zpracují do tabulek a grafů. Výsledky svých měření prezentují ostatním žákům na škole, vypracují projektové práce, v nichž se zabývají hlouběji problematikou kyselých dešťů, vyzkouší si také napsat práci s odborně strukturovaným obsahem.
Průměrné hodnoty pH dešťových srážek každoročně ukázují, že čistota ovzduší v našem městě je na velmi dobré úrovni, jelikož se pohybují mezi 5 a 5,5 stupněm pH, což je lepší hodnota než celostátní průměr uváděný Českým hydrometeorologickým ústavem.

Projekt Ozón

Projekt zařazujeme do výuky od školního roku 2003/04.
V teoretické části děti vyhledají informace o jeho užitečnosti či škodlivosti ozónu ať už v doporučené literatuře či na internetu.
Náplní praktické části je měření koncentrace přízemního ozónu pomocí speciálně vyšlechtěných rostlin tabáku virginského, který je citlivý na přítomnost přízemního ozónu. Součástí projektu je i vysazení semínek a náležitá péče o vzrůstající rostlinky. Na pěstovaných rostlinkách děti ve skupinách sledují a zaznamenávají stupeň poškození listů. Teoretické poznatky i výsledky svého pozorování každá skupinka zpracuje do dokumentace.
Získaná data poskytujeme ekologickému sdružení Tereza, které je garantem celého projektu.Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)