HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Globe Games

2017

Od 11. 5. do 14. 5. 2017 se v Moravských Budějovicích uskutečnily 20. GLOBE Games. Jedná se o mezinárodní setkání škol zapojených do programu GLOBE. V rámci tohoto programu se zabýváme pozorováním přírody v okolí školy, sbíráme a evidujeme data z oblasti meteorologie, biometrie, hydrologie a pedologie.
Pro studentskou konferenci na GLOBE Games jsme celý školní rok připravovali badatelský projekt s názvem GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ, ... PRAVDA ČI LHANÍ?, který jsme předvedli ostatním týmům.
Zabývali jsme se studiem vývoje průměrných teplot ve Vsetíně. Data pro výzkum jsme získali z pravidelných měření, která denně probíhají v meteorologické stanici na školní zahradě. Zjistili jsme, že se průměrná roční teplota za posledních 13 let zvýšila téměř o 1,5oC, snížil se roční počet mrazových, ledových a arktických dnů a zvýšil počet letních a tropických dnů. Klima na Vsetíně se tedy podle našich zjištění otepluje.
V terénní hře jsme si vyzkoušeli své gloubácké dovednosti, orientaci v terénu, spolupráci a komunikaci, dozvěděli jsme se nové informace a předali si s jinými žáky zkušenosti. Na festivalu pro veřejnost jsme předvedli občanům Budějovic, co jsme se v programu GLOBE naučili. V průběhu čtyřdenního setkání nás čekala nejen práce, ale i několik zábavných doprovodných programů a exkurzí do okolí.
Děkujeme městu Vsetín a Spolku rodičů Základní školy Vsetín, Rokytnice 436 za finanční podporu naší účasti.

Mgr. Marek Jaroslav Macháč, 7. A, 22. 5. 2017

2016

19. GLOBE GAMES zavítaly do rozporuplné oblasti, která leží nedaleko od nás. Karviná je krajinou, na které se lidská ruka podepsala opravdu nehezky. Všude jsou vidět stopy po důlní činnosti, která probíhá v této části republiky již přes 200 let. V dnešní době je těžba na ústupu a lidé se soustředí na nápravu škod, které způsobili.
Účastníkům GG to ale nevadilo ani ve zkoumání pozoruhodné krajiny, ani při poznávání nových kamarádů. Po příjezdu ve čtvrtek 2. 6. jsme si prohlédli karvinský zámek a seznámili se s jeho dlouholetou historií, ve které zanechal významnou stopu rod Larischů (znáte z písně Jarka Nohavici).
V pátek probíhala vědecká konference, na které jsme představili svůj letošní projekt Oxide, oxide, co po tobě zbyde…, který se zabývá měřením koncentrace oxidu uhličitého ve třídách naší školy. Projekt vzbudil značnou pozornost, a několik přítomných učitelů a ředitelů škol o jeho výsledky projevilo velký zájem.
Odpoledne proběhly dílny na vybrané téma s místními odborníky a večer jsme šli do kina. V sobotu jsme strávili celý den venku. Dopoledne proběhla hra v blízkém okolí Karviné. Doslova před očima tam lidé vytváří zcela novou krajinu. Z hlušiny modelují nové kopce, naváží na ně hlínu a ornici a následně vysazují nové rostliny. V údolích vznikají nová velká jezera a u jednoho z nich a přiléhavým názvem Karvinské moře probíhala naše hra.
Po obědě jsme již spěchali na náměstí, kde probíhal festival pro veřejnost a kde jsme měli stánek. V něm jsme seznamovali obyvatele Karviné s naším projektem a také jsme měli pro děti připravené různé zábavné hry. Na festivalu byly GLOBE GAMES slavnostně ukončeny a bylo vyhlášeno místo konání pro příští rok – Moravské Budějovice. Náš program ale ještě nekončil. Večer jsme si zahráli hry ve školní tělocvičně a v neděli nás pořadatelé odvezli do Ostravy, do centra Karolina do Světa techniky, kde jsme mohli poznávat vědu a techniku opravdu zábavným způsobem. Odpoledne už ale GLOBE GAMES 2016 opravdu skončily a my se vydali na cestu domů.

Velké poděkování patří městu Vsetín a Školní radě ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 za finanční přispěk na účast našich dětí na této akci.


Oxide,oxide, co po tobě zbyde..,
Prezentace badatelského projektu

2014

Letošní 17. Globe Games se uskutečnily v krásném prostředí kraje Vysočina, ve městě s bohatou historií i přítomností, v Třebíči. Náš tým ve složení Kateřina Janečková, Katrin Kelárková, David Hajdík, David Horák, Adéla Krejčí (pro nemoc neodjela) a novinář Jan Mikač, zde prezentoval svůj celoroční projekt sledování rozložení teplot ve Vsetíně a vyhledávání tzv. tepelných ostrovů s názvem Kde mi bude nejtepleji. Sklidil uznání od přítomných odborníků jak za zvolené téma, tak za způsob zpracování a prezentace problému na studentské vědecké konferenci.
Do Třebíče jsme přijeli ve čtvrtek 24. dubna 2014 a po ubytování a odpoledním programu, který zajišťovala pořadatelská ZŠ Kpt. Jaroše, jsme se odebrali do místního divadla ke slavnostnímu zahájení. Po jeho ukončení se žáci a studenti z 30 škol z celé republiky rozdělili do skupin na páteční terénní hru. Ta probíhala v blízkém a krásném okolí Třebíče po celý den.
Večer jsme strávili v keramické dílně a při práci ještě naposledy probírali argumenty a poznatky k obhajobě projektu. Sobotní ráno nás zastihlo už neúplné, protože kvůli onemocnění nás musel jeden člen týmu opustit. I přes tuto komplikaci se tým přenesl velmi dobře a obhajoba i následná diskuse prokázala výbornou připravenost všech členů.
Po sobotním obědě jsme již pospíchali na slavnostní koulení zeměkoule od školy až na náměstí. Při pochodu nás doprovázela místní dechová hudba a mažoretky. Na náměstí pak probíhal bohatý kulturní a vzdělávací program, ke kterému přispěla i naše škola svým stánkem. „V něm jsme návštěvníkům povídali o tepelných ostrovech a klimatu ve městech. Pro malé děti jsme měli připravenou hru se zvířátky“, řekla členka týmu, Kateřina Janečková pro reportáž České televize. V neděli nás čekala už jen projížďka lodí po Dalešické přehradě a návrat do Vsetína.
Chtěli bychom poděkovat městu Vsetín a Školní radě při ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 za pomoc při uskutečnění této akce.

Mgr. Tomáš Dopita, Mgr. Liběna DopitováDalší fota:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  

2013

Letošní setkání studentů zapojených do programu GLOBE proběhlo v Litvínově. Letos jsme prezentovali náš dvouletý projekt, který se zabývá výskytem živočichů a jejich druhovou rozmanitostí v čištěné a nečištěné tůňce na školní zahradě.
Hlavní náplní prvního dne GG byla terénní hra, při které účastníci vyjeli do nedalekých Krušných hor. V krásném prostředí v okolí sedla Dlouhá louka pro nás byla připravena stanoviště, na kterých šestičlenné týmy řešily úkoly spojené s problematikou životního prostředí v mosteckém kraji. Okolí Litvínova je známo svými povrchovými hnědouhelnými doly, které značně zdevastovaly krajinu. Občané města se to snažili vrátit do původního stavu, ale nevěděli, jak to udělat. Proto požádali „mimozemské bytosti“ z planety Lák a GLOBE týmy z téměř 30 škol, aby jim na pěti stanovištích poskytli nápady na řešení nejzávažnějších problémů. Jak rekultivovat půdu a vyléčit krajinu? Jak odstranit kyselé deště? Jaké to je být uhlíkem? To vše řešilo osmnáct šestičlenných týmů složených vždy z dětí ze tří různých škol.
Druhý den dopoledne proběhla v Centru bakalářských studií Scholy Humanitas studentská konference. 27 škol, včetně té naší, zde prezentovalo své projekty a celoroční práci v projektu GLOBE. Naše škola si každoročně vede v této disciplíně velice dobře a tento rok nebyl výjimkou.
Odpoledne se uskutečnil závěrečný festival v místním parku, při kterém si školy připravily pro veřejnost aktivity, které se vztahovaly k jejich projektům. Některé z nich musely dát školám spoustu práce.
V našem stánku návštěvníci našli zábavné hry na téma bezobratlí v našich tůňkách a chemické pokusy s rostlinnými barvivy.
Po celé tři dny byli v pohotovosti členové novinářského týmu. Novináři (žáci z různých škol) měli za úkol vše během GG zaznamenávat, provádět rozhovory a hodnotit situace. Všechny získané informace byly zaznamenány do čtyř vydání GLOBE novin. Novinářský tým zasáhl i do slavnostního zakončení. Donesl 110 výtisků posledního vydání. Myslíte si, že to stačilo? Noviny nevydržely ani 2 minuty a proto se novináři rozhodli přitisknout dalších 30 kusů ke spokojenosti všech účastníků her.
Děkujeme městu Vsetín a Školní radě ZŠ Rokytnice za finanční podporu naší účasti na této akci.

A kam se pojede příští rok? Pořádající školou pro rok 2014 byla vybrána ZŠ v Třebíči. Doufáme, že se příští Globe Games povedou ještě lépe, než ty letošní.

Michal Navrátil, Noemi Savková (9. B)

Další fota:   11   12   13   14   15   16   17  

2012

Od 4. do 7. května 2012 se tým naší školy zúčastnil dalšího setkání žáků a učitelů z celé České republiky, kteří jsou zapojeni v mezinárodním programu GLOBE. V něm zkoumají přírodu, sledují vývoj počasí a podnebí, určují půdní vlastnosti i kvalitu vod, měří kvalitu ovzduší a mapují vegetaci v okolí své školy. Všechny týmy na akci představily výsledky svého celoročního zkoumání v okolí školy.
Letos jsme se všichni setkali v Litomyšli, kde proběhl již 15. ročník akce GLOBE Games s mottem: „Už 15 let to spolu koulíme!“. Pořadatelem byli Sdružení TEREZA a Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl.
A jaký byl hlavní důvod tohoto setkání GLOBE týmů? Studenti za pomoci svých učitelů realizovali v průběhu roku projekty zaměřené na poznávání životního prostředí a na GLOBE Games je prezentovali, vyměňovali si zkušenosti a získávali inspiraci pro další práci.
V pátek hry začaly slavnostním zahájením ve Smetanově domě, v sobotu pokračovaly celodenní terénní hrou v lesoparku Černá hora a v neděli jsme prezentovali náš výzkumný projekt.
Naše škola si pro letošní rok připravila prezentaci s názvem „Tůňko, tůňko, kdo v tobě přebývá“. Ta je výsledkem několikaletého bádání, ve kterém jsme se zaměřili na sledování samovolného osidlování nových tůněk na školní zahradě. Tyto tůňky byly vybudovány v rámci projektu Blíž k přírodě, blíž k sobě v roce 2009 a od té doby naši žáci sledují postupné změny v množství i druhovém složení organismů těchto drobných nádrží. Během této doby jsme také zjistili mnoho zajímavých poznatků o významu drobných tůněk pro krajinu.
GLOBE Games 2012 uzavřel Festival, jehož cílem bylo seznámit veřejnost s aktivitami GLOBE škol. My jsme praktickými ukázkami návštěvníkům představili význam vodních nádrží v krajině.
Děkujeme firmě Indet Safety Systems za finanční podporu naší účasti.

Mgr. Tomáš DopitaDalší fota
6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  

2011


Program 14.GLOBE GAMES ve Vsetíně

čtvrtek 5. 5. 2011Doprovodné programy
(pro účastníky)
15.00-18.00Vsetín
Slavnostní zahájení
(pro účatníky a hosty)
20.00-22.00DK Vsetín
Pátek 6. 5. 2011Terénní hra
(pro účastníky a odbornou veřejnost)
  8.30-17.00Hovězí
Konference pro pedagogy10.00-13.00Hovězí
Doprovodné programy
(pro účastníky)
19.30-22.00ZŠ Vsetín,
Rokytnice 436
Sobota 7. 5. 2011Studentská konference
(pro účastníky, odbornou veřejnost, hosty)
  8.30-13.00ZŠ Vsetín,
Rokytnice 436
Průvod městem, koulení zeměkoule
(veřejnost)
14.00-14.15Dolní náměstí
Festival
(veřejnost)
14.30-17.00Panská zahrada
Neděle 8. 5. 2011Doprovodné programy pro účastníky  9.00-12.00Region Valašska

2010

GLOBE team žáků ze ZŠ Rokytnice vzorně reprezentoval ve Svitavách Uplynul rok a naši žáci opět reprezentovali školu i město Vsetín na mezinárodním ekologickém setkání mladých lidí GLOBE Games. 13. ročník GLOBE Games pořádalo pražské ekologické sdružení TEREZA ve spolupráci se Základní školou Svitavy, Sokolovská 1, městem Svitavy a pod záštitou Pardubického kraje. Generálním partnerem programu GLOBE je společnost KPMG Česká republika, s.r.o. a hlavním partnerem GLOBE Games byla společnost UNILEVER ČR, spol.s r.o.
Do Svitav se ve dnech 6. – 9. května sjelo přes 300 studentů a učitelů z celé republiky. O mezinárodní zastoupení se postaraly týmy z Polska, Maďarska a ze Slovenska.
V páteční celodenní terénní hře naši žáci dokázali, že jsou dobrými pozorovateli a strážci životního prostředí. Prozkoumali okolní přírodu tamního rybníčku Rosnička a zaplnili bílá místa na mapě novými objevy.
Na studentské konferenci, která se konala v sobotu dopoledne, před porotou úspěšně obhájili svou celoroční práci z oblasti meteorologie a získali titul mistra, tedy nejvyšší možné ohodnocení. V této prezentaci porovnávali meteorologické údaje pořízené profesionály ze vsetínské hvězdárny s údaji, které každodenně na školní zahradě sbírají samotní žáci. O kvalitě a přesnosti měření našich dětí svědčí pouze nepatrné odchylky a vysoká míra korelace s daty naměřenými na hvězdárně.
V sobotu odpoledne ve svitavském parku na festivalu Globe učili u svého stánku děti i dospělé předpovídat počasí na základě kategorizace oblačnosti a seznamovali je s problematikou kyselých dešťů. Kyselost srážek na vsetínsku sledujeme opakovaně již po několik let.
Čtyřdenní pobyt ve Svitavách zakončil výlet na mladějovské úzkokolejní trati, jejíž součástí byla projížďka v otevřených vagónech.
Vedení školy děkuje za vzornou reprezentaci školy celému GLOBE týmu ve složení Veronika Jínová, Kristýna Šimčíková, Jaroslava Maňáková, Michal Vojtek, Petr Maňák, Daniel Svoboda (všichni žáci 9.A třídy) a našim vyučujícím Liběně Dopitové a Tomáši Dopitovi, kteří celý tým připravovali. Za finanční podporu naší účasti náleží poděkování rovněž městu Vsetín.
A kde budou Globe Games příští rok? No přece u nás - ve Vsetíně! Hostitelem her se stane naše škola ve spolupráci s městem Vsetín. Tuto štafetu do Svitav přijel osobně převzít pan ředitel. Druhý květnový víkend roku 2011 bude naše město patřit planetě Zemi a setkání těch, kterým záleží na životním prostředí, ve kterém žijeme.

Mgr. Hynek Hromada, zástupce ředitele

2009

V květnu se tým žáků naší školy opět vydal na Globe Games - setkání škol z celé republiky i ze zahraničí sdružených v programu Globe. 12. hry se konaly ve Stříbře, pořádaly je sdružení TEREZA, ZŠ Mánesova, Stříbro a DDM Kaštánek.
Všechny čekal zajímavý a bohatý program. Páteční den byl věnován terénní hře, která probíhala v areálu hornického skanzenu a v údolí řeky Mže. Pracovalo se ve smíšených týmech dětí z různých škol. Každý musel prokázat nejen dobré znalosti globe měření, ale také schopnost spolupráce, znalost angličtiny a dobrou orientaci v terénu. Naši žáci dokázali vyřešit všechny úkoly a v šachtě stříbrného dolu získali odměnu od skřítka Duchmause. V sobotu náš rokytnický tým ve složení Sára Fojtů, Lukáš Kamas, Klára Navrátilová a Karolína Kvapilová prezentoval činnost naší školy v programu Globe na studentské konferenci, kde získal vynikající hodnocení.
Odpoledne jsme naši školu a město Vsetín představili na festivalu, který proběhl na stříbrském náměstí. Festival měl téma „voda za humny“, v našem stánku se občané města mohli seznámit s vodními živočichy Valašska, sestavovali potravní řetězce a sítě, poslouchali zvuky vody, ti nejmenší si vylovili drátkovanou rybičku.
Novinářka Veronika Jínová celé hry pozorně sledovala a psala články do novin, které v závěru každého společného setkání vycházejí. Anglický průvodce Ondřej Sušeň se po čtyři dny staral o zahraniční tým z Maďarska.
V průběhu her získala naše škola řadu ocenění za celoroční aktivní práci v programu GLOBE i za výbornou prezentaci města a školy na festivalu. Byli jsme odměněni novými měřícími pomůckami a literaturou, která nám umožní zkvalitnit naši práci.
Děkujeme městu Vsetín za finanční podporu této akce.

Veronika Jínová, 8.A


2007

Ve dnech 4. - 7. května 2007 proběhly 10. celostátní Globe Games, které se tentokrát konaly ve Šluknově. Naši školu reprezentoval Pixel Team - družstvo pečlivě sestavené ze zdatných "globeměřičů" a úspěšných účastníků biologických olympiád (Vendula Mikačová, Vendula Běťáková, Ondřej Blaha, Kateřina Dopitová), v mezinárodním týmu za školu soutěžila Zuzana Jínová a nepostradatelnou členkou novinářského týmu se na tři dny stala Vendula Opletalová. Sobotní den byl pro všechny prověřením znalostí z oblasti meteorologie, hydrologie, fenologie, biometrie, znalostí z anglického jazyka, botaniky i zoologie a také fyzické kondice. Síly si změřilo 52 týmů z Česka, Maďarska, Polska, Španělska a Finska. V této konkurenci základních, středních škol a gymnázií náš tým získal absolutní prvenství.


Mgr. Liběna Dopitová


2006

Již podruhé se naše škola zúčastnila národního soutěže v rámci celosvětového projektu GLOBE, který je zaměřen na sledování životního prostředí a jehož výstupy následně využívá NASA pro porovnávání údajů z družic. Letošní ročník Globe Games se uskutečnil 7. května 2006 v Bánově u Uherského Brodu a zúčastnily se jej 44 týmy ze základních a středních škol zapojených do projektu. Šestičlenné družstvo našich žáků ve své kategorii suverénně zvítězilo, v celkovém pořadí obsadilo osmé místo, přičemž porazit jej dokázali pouze gymnazisté a jediná základní škola.
Soutěžní úkoly byly zaměřeny jak na dovednosti v oblasti meteorologie a hydrologie, které žáci potřebují při vyhodnocování životního prostředí, tak i na všeobecné znalosti ze zoologie, botaniky, zeměpisu a dalších přírodovědných předmětů. Týmy tedy měly za úkol například měřit vlhkost a tlak vzduchu, množství srážek a jejich kyselost, určovat druhy oblačnosti, měřit ph vody, její průhlednost a vodivost, zjistit zeměpisnou polohu pomocí GPS. Některé úkoly byly zaměřeny také na znalost angličtiny nebo schopnost spolupracovat v týmu.
Nejlépe se našim žákům podařila úloha z hydrologie, jejíž součástí bylo například popsat vodní živočichy, kteří žijí v místním vodním toku.
Do projektu GLOBE je naše škola zapojena již více než dva roky a pro žáky to znamená dennodenně, i během prázdnin a volných dnů, měřit, vyhodnocovat a odesílat do centra projektu v USA údaje související s životním prostředím. Během této doby jsme odeslali více než 6 tisíc dat, které následně vědci a výzkumníci vyhodnocují a porovnávají s údaji poskytovanými družicemi. Díky tomuto projektu tak vědci i studenti ročně pracují s daty z milionů měření z celého světa.

Mgr. Hynek Hromada,
vedoucí projektu

Mini Globe Games 2006

Dne 26. 4. 2006 se na ISŠ ve Valašském Meziříčí konaly Mini Globe Games, kterých se zúčastnilo 150 žáků se základních škol. Tým z naší školy byl vybrán z řad žáků osmých tříd, kteří se podílí na měřeních meteorologických, hydrologických a dalších hodnot v rámci projektu Globe. Náš čistě dívčí tým (Vendula Běťáková, Kateřina Dopitová, Zuzana Jínová, Vendula Mikačová, Vendula Opletalová) bojoval ze všech sil a ve své karegorii jsme mezi čtrnácti družstvy zíslaly druhé místo.

Kateřina Dopitová, 8.A


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)