HOMENa úvodní stránku              MAPA WEBU

Světová škola


Škola získala certifikát "Světová škola 2"

Prvního února převzali žáci rokytnické základní školy certifikát „Světová škola“. Ocenění udělila nezisková organizace Člověk v tísni za realizaci projektu Světová škola 2. Škola tak obhájila svůj titul z roku 2008 a řadí se mezi 160 základních a středních škol v Evropě, které mají oprávnění jej používat. V České republice je to celkem 19 škol, 5 základních a 14 středních.
Ocenění převzali žáci Bára Sušňová, Sylvie Rosová a Michal Navrátil na konferenci s názvem „I Česká škola může být světová“. Certifikáty osobně předala paní Zuzana Hlavičková, ředitelka Odboru Rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. Konference se zúčastnili ředitelé oceněných škol, učitelé, žáci, partnerské organizace i „inspektorka projektu“ herečka Simona Babčáková. Záštitu projektu „Světová škola2“ udělil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg.
Žáci zrealizovali během téměř tří let celou řadu aktivit.
„Začali jsme tím, že jsme na podzim roku 2009 sestavili projektový tým žáků, který se pravidelně scházel. Vybrali jsme si téma fair trade a začali jej studovat. Jelikož šlo o projekt, byli žáci vedeni k aktivnímu přístupu.“(Mgr.Bohuslav Sedláček)
„O výběru tématu jsme si rozhodli sami."(Michal Navrátil)
První rok byl zaměřen především na poznávání sociálních a environmentálních souvislostí mezinárodního obchodu. Žáci prošli různými aktivitami, které metodicky zpracoval Člověk v tísni a nezisková organizace Na Zemi – společnost pro fair trade, která se též stala jedním z partnerů.
„Jelikož se však žáci sami naučí nejvíce, když učí někoho jiného, připravili si na jaře roku 2010 různé aktivity pro své spolužáky, ale stejně tak pro žáky ze Slovenska a ze ZŠ Vsetín Luh v rámci „Mini globe games“. Propojili jsme tak výukový program Globe, projekt Světová škola2 a ještě projekt přeshraniční spolupráce Blíž k přírodě, blíž k sobě“. (Mgr. Liběna Dopitová)
Druhý rok projektu museli žáci opustit zdi školy. Jelikož si za cíl stanovili podporu spravedlivého obchodu, rozhodli se po diskusi a zvážení různých možností oslovit představitele města Vsetín. Napsali dopis paní starostce Ivetě Táborské a panu místostarostovi Petru Kořenkovi, ve kterém jim představili projekt a požádali je o schůzku. Na pracovní schůzce s panem Kořenkem se dohodli na uspořádání první vsetínské konference o fair trade, která se uskutečnila 17. ledna 2011. Žáci zde ve spolupráci se společností Na Zemi a Společností pro komunitní práci Vsetín vyzvali představitele městského úřadu k účasti na kampani Faitradová města. Vedení města v čele s paní starostkou tuto myšlenku podpořilo.
Po konferenci nabraly věci rychlý spád. Škola byla přizvána do řídící skupiny pro fair trade a v říjnu minulého roku se město Vsetín stalo fairtradovým městem.
„Ocenění to bylo nejen pro město, ale také pro naše žáky, kteří mohli zažít reálný dopad vlastní práce“. ( Petr Chytil)
Fairtradová konference však nebyla jedinou projektovou aktivitou. V březnu totiž měli žáci i občané Vsetína možnost absolvovat výuku afrického tance a bubnování. Škola ve spolupráci se sdružením Ambos Mundos uspořádala africký víkend na podporu fair trade. Kromě akcí, které v rámci projektu pořádala škola, vypsal Člověk v tísni soutěž s názvem Zrcadlo světa u nás doma v ČR. Soutěže se zúčastnili žáci devátého ročníku v rámci dvou předmětů: práce s digitální technikou a globální výchova. V kategorii nad 15 let získali první místo.
„Propojili jsme práci ve dvou předmětech. V hodinách digitální techniky se děti učily zvládnout základní dovednosti pro natočení filmového spotu, v globální výchově se věnovaly studiu globálních problémů“. (Tomáš Dopita)
Rádi bychom poděkovali našim partnerům, bez nichž bychom naše plány nemohli uskutečnit: městu Vsetín, konkrétně paní starostce Ivetě Táborské, panu místostarostovi Kořenkovi a panu Petru Kozlovi, dále panu Komínkovi a paní Rychtecké ze společnosti Na Zemi a sdružení Ambos Mundos z Valašského Meziříčí. Poděkování patří též naším absolventům, zejména Magdě Čížové, Tereze Kleiblové, Veronice Janečkové, Jirkovi Juřicovi a Janu Klvánkovi, kteří odvedli obrovský kus práce, ale vzhledem k délce projektu už nemohli být u jeho slavnostního zakončení.

Mgr. Bohuslav Sedláček,
koordinátor projektu
7. 2. 2012

Školou zněly africké bubny

Během prvního březnového víkendu jsme uskutečnili na škole další akci v rámci mezinárodního projektu Světová škola II.
Vše začalo již v pátek dopoledne interaktivním programem pro vybrané žáky, kteří měli příležitost vyzkoušet si základy afrického tance a bubnování.
Další program byl již připraven zejména pro veřejnost. Nejdříve žáci představili historii i současnost projektu Světová škola II a pak již mohla začít velmi zajímavá beseda s Alenou Chládkovou a Jirkou Boudou, kteří strávili osm měsíců v Guineji. O svých zážitcích vyprávěli přirozeně a bylo příjemné je poslouchat. V Africe poznávali místní kulturu, ale taktéž realizovali ve spolupráci se sdružením Amos Mundos několik zajímavých rozvojových projektů.
Pomáhali otevřít lékařskou ordinaci a navázali kontakt s některými místními řemeslníky. Těm se snaží v České republice zprostředkovat prodej jejich výrobků.
Během besedy, kterou navštívila i paní starostka Iveta Táborská, bylo možné ochutnat občerstvení se známkou Fair trade. Lektoři také zahráli na rozmanité africké nástroje a účastníci zhlédli zajímavý film o africkém tancování.
Další den byly na programu dva semináře. Bubnování na djembe, africké bubny a seminář afrického tance, který pokračoval i v neděli dopoledne. Celou dobu mohli účastníci zakoupit řemeslné výrobky z Afriky, jež jsou součástí rozvojové programu sdružení Amos Mundos, které na celé akci se školou spolupracovalo. Neméně důležitá byla podpora města Vsetín, Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. a společnosti Člověk v tísni.

Ve společnosti Člověka v tísni

Mezinárodní projekt Světová škola zaměřený na globální problémy současného světa a rozvojovou výchovu pokračuje. Vedle České republiky se Světové školy II účastní i školy ze Slovenska, Polska, Rakouska a Malty. Koordinátorem naší činnosti je společnost Člověk v tísni.
Součástí našich ajktivit jsou i setkání zástupců žáků ze zapojených škol. První proběhlo v dubnu 2010 v Praze.
Účastníky setkání čekalo vzájemné seznamování a představení témat, kterým se v projektu Světová škola II věnují. Hra „Neviditelná ruka trhu“ účastníkům pomohla porozumět světovému obchodování a postavení jednotlivých zemí na světovém trhu.
Na setkání s herečkou Simonou Babčákovou se mluvilo nejen o jejích divadelních začátcích a natáčení Comebacku, ale i o jejích politických a ekologických názorech. Dále byla na programu tvorba koláže ze starých časopisů na téma partnerství, které má plno podob ať už si je uvědomujeme, přehlížíme, nebo je bereme za samozřejmost. Jednou z posledních aktivit byla tvorba myšlenkové mapy, při které děti přemýšlely o tom, co a kdo ovlivňuje jejich školu.
Koordinátorem projektu na škole je Mgr. Bohuslav Sedláček

Práva dělníků v rozvojových zemích

Stránky žáků zapojených do světové školy (červen 2010).

20. listopadu - Mezinárodní den dětských práv
Právě v tento den před 20 lety přijalo Valné shromáždění OSN mezinárodní Úmluvu o právech dítěte. Svým podpisem se k dnešnímu dni zavazuje 193 států zajistit dětem základní práva. K nim patří i právo na vzdělání. Řada dětí přístup ke vzdělání nemá, přes 200 milionů dětí pracuje. Do pracovní činnosti je zapojeno 21 % dětí v Asii, v Latinské Americe 17 % a v Africe až 41 % dětí.

Miliarda dětí ve světě hladoví a nemá střechu nad hlavou

Dětská práce

Reportáže, kde je dětská práce každodenní realitou

Těžká práce dětí
v Kambodži
Keňa: Pro děti
ze slumů není dost
škol, zato práce ano
V Kambodži je dětství
na prodej
Indie má nejvíce
pracujících dětí

Fairtrade
Audience v království čaje

Titul Světová škola

Naše škola splnila všechna kritéria nutná k obdržení certifikátu Světová škola pro rok 2008.

Světová škola je místem, kde
- globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy
- se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě
- žáci zjišťují, jak si na tom stojí škola vzhledem k určitým globálním problémům
- žáci, učitelský sbor i širší veřejnost získávají informace o globální problematice
- je nejméně jedenkrát za rok organizována akce za účelem zvýšení povědomí o daném problému nebo s cílem přispět k řešení problému

Na svém zasedání začátkem prosince byli vsetínští radní seznámeni s konkrétními aktivitami našich žáků.

Informace o projektu

Světová škola je mezinárodní projekt, do kterého jsou zapojeny organizace a školy z Velké Británie, Rakouska, Polska, Slovenska, Malty a Thajska. Celý mezinárodní projekt koordinuje britská organizace Actionaid UK. V České republice je koordinátorem společnost Člověk v tísni.
Více informací: http://www.varianty.cz

Energetický audit školy

Čím více energie na škole spotřebujeme, tím více produkujeme skleníkových plynů a tím více připíváme ke klimatickým změnám.

Zjistili jsme

Spotřeba elektřiny za ¼ roku: 3181 kWh
Spotřeba plynu za ¼ roku: 790 m3Pouze 30 % žáků vybrané třídy vědělo, co jsou to energetické štítky. V 9. ročnících by anketa jistě dopadla lépe, žáci diskutovali o ekologické i finanční výhodnosti nákupu dražších spotřebičů kategorie A+.

Výroba obalů je obvykle energeticky náročnější než jejích recyklace.

Zjistili jsme

Odpadky v třídním koši:
Celkový počet položek - 30
Počet věcí, které by mohly být znovu recyklovány - 20, tj. 66,6 %Značné množství energie se spotřebuje v dopravě.

Zjistili jsme

Dotázali jsme se 346 žáků
Nejméně emisí CO2 vyprodukujeme při chůzi - 180 žáků
Též cyklistika je energeticky úsporný způsob dopravy - 2 žáci

Veřejná doprava je energeticky náročnější než předcházející případy, ale pořád ještě dobré
- vlak - 2 žáci
- autobus - 109 žáků
Cestování autem spotřebuje nejvíce energie a produkuje nejvíce skleníkových plynů z uvedených možností - 53 žáci

Kde uniká nejvíce tepla v naší škole? Okny. Potřebuje nová.

A jak v naší škole šetříme energií?

- budova školy je zateplena
- většina svítidel byla vyměněna za úsporná
- obnovitelným zdrojem elektrické energie jsou na střeše naší školy 2 fotovoltaické články
Aktuální stav školního solárního panelu           Aktuální stav školního solárního panelu

Exkurze do Hostětína

Prohlédli jsme si pasivní dům Zjistili, co je rekuperace a jaký je její význam Popisujeme, z čeho se skládá a jak funguje solární panel Seznamujeme se s různými typy biomasy Zastavili jsme se u šetrného pouličního osvětlení
Prohlédli jsme si
pasivní dům.
Zjistili, co je
rekuperace a jaký je
její význam.
Popisujeme, z čeho
se skládá a jak
funguje solární
panel.
Seznamujeme se
s různými typy
biomasy.
Zastavili jsme se u šetrného pouličního osvětlení.
 Navštívili jsme místní výtopnu na dřevní<br> štěpku. Dozvěděli jsme se, jak pracuje kořenová čistička odpadních vod Dozvěděli jsme se, jak pracuje kořenová čistička odpadních vod. Podívali jsme se  do místní moštárny Ekologická obec
Hostětín
prezentace
Navštívili jsme místní výtopnu na dřevní štěpku Dozvěděli jsme se, jak pracuje kořenová čistička odpadních vod. Podívali jsme se do místní moštárny. P.Macháček+J.Feranec, 7. ročník, 2007

Vyučujeme o klimatických změnách


Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu


Počet přístupů:   1


Počasí v Evropě
aktuálně
(c) ZŠ Rokytnice-Vsetín, 1997 (2007, 2016)